Maldives +

85
25,844
23,141
2,636
67
57
149
273,660
Keep me updated via
Offline SMS NewsSUB NEWS 5454
ފޮޓޯ ގެލަރީ photo gallery icon

ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް އަޅުކަމުގައި!

މާލެ- އޭޕްރިލް 13، 2021: މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހާ އެކު، ދީނީ އަޅުކަންތަކަށް ފެށުން. ފޮޓޯތަކުން އެ ފެންނަނީ މިއަދުގެ މެންދުރު ނަމާދުގެ ވަގުތުގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒާއި ބަންޑާރަ މިސްކިތުގައި އަޅުކަމުގައި ތިބި ބައެއް މީހުންގެ ހަރަކާތްތައް.---ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

22
1 day